Privacy Statement

Privacy Statement Baaslevert.       


Inleiding

Baaslevert neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@baaslevert.nl

Wie is Baaslevert?

Baaslevert is de eenmanszaak Baaslevert, kantoorhoudende te Noordbroek (9635 AP) aan Havenstraat 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68756437.

Baaslevert is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baaslevert de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Baaslevert jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Baaslevert persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Baaslevert voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:                       Beheer van bestellingen
Gegevens:                        NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelnummer, Klantnummer.
Grondslag:                       Uitvoering van overeenkomst.
Bewaartermijn:               Zolang als nodig is voor het doeleinde.

Doeleinde:                       Afhandeling klachten
Gegevens:                        NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelnummer, Klantnummer
Grondslag:                       Uitvoering van overeenkomst
Bewaartermijn:               Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                       CRM
Gegevens:                        Naam, Locatie, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:                       Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:         Commercieel belang
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                       Marketing (nieuwsbrief)
Gegevens:                        Naam, E-mailadres
Grondslag:                       Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:         Commercieel belang
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Baaslevert heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jou rechten?

Onder de Europese Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je persoonsgegevens wilt zien die bij Baaslevert over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigingen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Baaslevert. Je kunt verzoeken dat Baaslevert je gegevens wijzigt, verbeterd, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Baaslevert de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Baaslevert of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Baaslevert te verkrijgen, Baaslevert zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere Gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Baaslevert je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Baaslevert.
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@baaslevert.nl Baaslevert zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Baaslevert een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Baaslevert een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Baaslevert je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers

Het kan zijn dat Baaslevert verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische of operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons) gegevens worden doorgegeven aan aan Baaslevert gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Baaslevert gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanner dat niet mogelijk is, zal Baaslevert aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te geven. Deze toestemming kun je ten aller tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Baaslevert ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek aan de website van Baaslevert worden meegestuurd aan je browser om vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Baaslevert worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over cookies hebben, bedoelen we niet alleen de kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare tactieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Baaslevert je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@baaslevert.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Baaslevert jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@baaslevert.nl. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde Nationale Toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.