Lev Vygotsky

De Visie van Vygotsky

Lev Vygotsky was een Russische psycholoog die leefde van 1896 tot 1934. Hij wordt het meest bekend om zijn theorie van sociaal-culturele ontwikkeling en zijn nadruk op de rol van sociale interactie bij het leren en de cognitieve ontwikkeling van individuen. Zijn visie en ideeën hebben een diepgaande invloed gehad op de educatieve psychologie en het begrip van menselijke cognitie. Enkele kernpunten van de visie van Vygotsky zijn:

  • Zone van naaste ontwikkeling (ZNO): Een centraal concept in Vygotsky’s werk is de “zone van naaste ontwikkeling” (ZNO). Dit verwijst naar het gebied tussen wat een leerling al zelfstandig kan doen en wat hij kan bereiken met de hulp van anderen. Vygotsky benadrukte het belang van instructie en ondersteuning binnen deze zone voor effectief leren.
  • Sociale interactie en leren: Vygotsky geloofde sterk in de rol van sociale interactie bij cognitieve ontwikkeling. Hij stelde dat veel van ons leren plaatsvindt door interactie met anderen, in plaats van in isolatie. Taal speelt hierin een cruciale rol. Het gebruik van taal en communicatie stelt individuen in staat om nieuwe concepten te begrijpen en te internaliseren.
  • Culturele invloeden: De invloed van cultuur benadrukte hij  op de cognitieve ontwikkeling. Hij geloofde dat cultuur niet alleen de manier waarop we denken en leren beïnvloedt, maar ook dat individuen actief deelnemen aan en bijdragen aan hun eigen culturele ontwikkeling.
  • Mediërende hulpmiddelen: Vygotsky introduceerde het idee van “mediërende hulpmiddelen”, zoals taal, gereedschappen en symbolen, die ons helpen bij het begrijpen en oplossen van problemen. Deze hulpmiddelen fungeren als bruggen tussen wat we al weten en wat we proberen te begrijpen.
  • Cognitieve ontwikkeling als een sociaal proces: In tegenstelling tot Piaget, die de nadruk legde op individuele ontwikkeling, benadrukte Vygotsky dat cognitieve ontwikkeling in wezen een sociaal proces is. Hij zag individuen als ingebed in sociale contexten en beïnvloed door hun interacties met anderen.

Over het algemeen legde Vygotsky’s visie op ontwikkeling en leren de basis voor veel hedendaagse onderwijspraktijken en benaderingen, met name op het gebied van sociaal leren, samenwerkend leren en de rol van de leraar als facilitator van het leerproces.